Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


ज्युनिअर कॉलेज विभाग - शिक्षकेत्तर कर्मचारी

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री.मोने ए.पी. प्रयोगशाळा सहा. एस.एस.सी.जी.सी.सी. ०७.०३.१९५५ ०६.०९.१९७७
श्री.कोरे आर.के. -''- एस.एस.सी.जी.सी.सी. ०१.०६.१९५६ २५.०६.१९८६
श्री.कोथळे एस.टी. प्रयोगशाळा परिचर १०वी १४.०८.१९५५ ०३.०१.१९७७

टेक्निकल विभाग - शिक्षकेत्तर कर्मचारी

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री.वारे बी.डी. शिपाई १०वी नापास ०१.०६.६५ ०१.०३.८५

एम.सी.व्ही.सी.विभाग - शिक्षकेत्तर सेवक

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
सौ.भोसले एन.एस. कनिष्ठ लिपीक बी.ए. ०१.०७.६३ २८.०४.९५
श्री.रणभिसे डी.के. शिपाई १०वी नापास ०१.०६.६३ २६.१२.९४
श्री.पाटील ए.बी. -''- १२वी पास ०१.०६.५९ ०१.११.९०