Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


शिक्षक कर्मचारी - एम.सी.व्ही.सी. विभाग

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री.चौधरी.एस.एस विभाग प्रमुख डी.ई.ई १४.०८.५९ २१.१०.८०
श्री.मगदूम एस.एन. शिक्षक डी. सी. ए. ०५.०४.६६ १३.०६.८९
श्री. दरुरे जे.एन. -''- डी.आय.ई. ०२.०६.१९६३ १९.०९.१९८६
श्री.फराटे एस.एन. -''- बी.ई मेकॅनिकल ०९.०२.७३ २३.०२.०४
श्री.पाटील के.ए. निदेशक आय.टी.आय/सी.टी.आय. ०१.१२.६५ ०१.१०.८६
श्री. इंगळे टी.के. -''- डी.सी.ई. ०१.०६.६६ २५.०९.८९
श्री.बिरनाळे एम.बी. -''- आय.टी.आय./ए.टी.आय. ०१.०६.६७ ०१.०९.८८
श्री.मगदूम के.ए. -''- डी.ए.ई. १५.११.६१ २०.०८.९०
श्री.गोंधळे व्ही.बी. -''- आय.टी.आय. २२.०३.६१ १५.०१.८७