Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


शिक्षक कर्मचारी - माध्यमिक विभाग

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री. कोगनोळे व्ही.बी. मुख्याध्यापक बी.एस्सी.बी.एड. २८.०४.१९५७ २२.०६.१९८१
सौ.देमाण्णा एस.ए. उपमुख्याध्यापिका बी.ए.बी.एड. ०१.०६.१९५९ १६.०९.१९८६
सौ. मालगांवकर एस.आर. पर्यवेक्षिका एम.ए. बी.एड. ०१.०६.१९५८ २५.०६.१९८६
सौ. कुंभार. एस. पी. पर्यवेक्षिका बी.ए.सी. बी.एड. १२.०२.१९६५ २०.०७.१९८९
श्री. पाटील व्ही.बी. पर्यवेक्षक बी.एस्सी.बी.एड. ०१.०६.१९५८ १५.०६.१९९२
कु.पाटील यु.बी. अ.शि. एम.ए.बी.एड. ०४.०४.१९६५ २०.०७.१९८९
सौ.आवटी एन.व्ही. -''- बी.ए.बी.एड. १०.१०.१९६५ १९.०७.१९९०
श्री चव्हाण ए.एस. -''- एम.ए.बी.एड. ०४.०२.१९६० १६.०७.१९९१
सौ.चौगुले एम.ए. -''- बी.ए.बी.एड. ३०.०३.१९६१ १५.०६.१९९२
सौ.पाटील एस.एम. -''- बी.ए.बी.एड. ३०.०५.१९६८ १५.०६.१९९२
श्री.शिंदे सी.आर. -''- बी.ए.बी.एड. ०१.०६.१९६६ १६.०७.१९९३
श्री.चोपडे एस.बी. -''- बी.एस्सी.बी.एड. २६.०१.१९६६ २०.०७.१९९३
कु.लांडे सी.जे. -''- एम.ए.बी.एड. २४.१०.१९६० १६.०७.१९९४
सौ.विभूते आर.आर. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०१.०७.१९६७ १६.०७.१९९४
सौ. खाडॆ. एस. पी. अ.शि. एम.ए.बी.एड. ०१.०६.१९६४ ०१.०८.१९९१
श्री.भोसले जी.जी. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०१.०६.१९६९ ०१.०७.१९९६
सौ.कोले पी.एस. --''-- एम.ए.बी.एड. ०१.०८.१९६६ ०१.०७.१९९७
श्री.चव्हाण व्ही.बी. -''- एम.ए.बी.एड. ०१.०६.१९६८ ०१.०७.१९९७
श्री.खंजीरे पी.एस. -''- एस.एस.सी.एटीडी जीडीआर्ट १४.०६.१९६९ ०१.०७.१९९७
श्री.ठोमके ए.ए. -''- एम.ए.बी.एड. ०१.०७.१९७१ ०१.०८.१९९६
सौ.गायकवाड जे.व्ही. -''- एम.ए.बी.एड. ०१.०६.१९७० २१.०८.१९९८
सौ.कुंभार व्ही.व्ही. -''- एम.एस्सी.बी.एड. १०.१२.१९७० ०२.११.१९९८
सौ.बेलकर एस.जी. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०६.०८.१९७३ १४.०६.१९९९
कु.चौगुले एस.डी. -''- एम.ए.बी.एड. २३.०६.१९६७ ०१.०७.१९९९
सौ.मलकानॆ.एस.बी. अ.शि. बी.ए.बी.एड. ०५-०८-१९७० १९-०६-१९९८
सौ.कुदळे ए.ए. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०१.०६.१९७२ ०१.०७.१९९९
श्री.सुर्यवंशी एस.डी. -''- एम.ए.बी.एड. ०१.०५.१९७३ ०१.०७.१९९७
सौ.इचलकरंजे जे.एस. -''- बी.एस्सी.बी.पी.एड. १३.०३.१९७० ०१.०७.१९९९
श्री. बिरनाळे एस.डी. -''- एम.ए.बी.पी.एड. ०२.०६.१९६९ १६.०६.१९९५
श्री.रूईकर एस.डी. -''- बी.एस्सी.बी.एड. १२.०९.१९८१ १२.०७.०४
सौ.गोखाडॆ.एल.एम. -''- एम.ए.बी.एड. १९.१०.१९६३ ०१-०७-१९९६
सौ.कवठेकर एन.ए. -''- एम.एस्सी.बी.एड. ३१.१२.१९७७ १२.११.०३
श्री.शेटे पी.आर. -''- बी.ए.बी.एड. १०.०२.१९७७ १२.०७.०४
श्री.पाटील एम.सी. -''- बी.ए.बी.एड. ०१.०६.१९७६ ०१.१०.०४
श्री.चौगुले पी.के. -''- बी.एस्सी.बी.एड. २०.०५.१९८० १६.०४.०५
श्री पाटील.व्ही.बी. अ.शि. एम.ए.बी.एड.नेट/पी.एच ०७.१२.१९७६ १४.०६.२०००
श्री.पाटील डी.आर. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०४.०४.१९८३ ०१.०२.०७
श्री.फाळके बी.बी -''- -''-एम.ए.सी. डी.ए.एड. ०१.०६.१९५८ ०५.०८.१९८२
श्री.माने बी.एस. -''- -''-एम.ए.सी. डी.ए.एड. १.०६.१९६३ २५.०७.१९८४
श्री.बंडगर एस.व्ही. -''- -''-एम.ए.सी. डी.ए.एड. २५.०७.१९८४
श्री. कदम आर.डी. -''- बी.ए.एम.पी.एड. १२.०६.१९६७ ०१.१२.१९९९
सौ. पाटील एस.एस. -''- एच.एस्सी.डी.एड. २१.०७.१९८३ १२.०७.२००४
श्री.कांबळे आर.एन. -''- -''- ०२.०६.१९६७ २६.०९.१९८६
सौ.आंबे एम.ए. -''- -''-
सौ.पेटारे आर.आर. -''- -''- एम.एस.सी.डी.एड. २२.०६.१९६८ २५.०८.१९८८
श्री. कोष्टी ए.ए. -''- एम.ए.बी.एड ०४.०१.१९७३ ०१.०७.१९९९
श्री.पाटील व्ही.सी. -''- एच.एस्सी.डी.एड. २९.०७.१९६८ १९.०७.१९९०
कु.साजणे यु.जे. -''- बी.एस्सी.बी.एड. ०८.०१.१९८२ ०१.०८.२००९
कु.पाटील जे.पी. -''- एम.ए.बी.पी.एड. ०१.०६.१९७८ ११.०९.२००८
श्री.दानोळे पी.ए. अर्धवेळ कला शिक्षक एच.एस.सी.एटीडी ०१.०६.१९८३ १४.०७.२०१०
श्री. पाटील आर.बी. शिक्षण सेवक एच.एस्सी.डी.एड. २९.०७.१९८६ १५.०६.२०११
श्री.पाटील यु.आर. शिक्षण सेवक बी.ए.बी.एड. ३०.१०.१९८६ ०२.०९.२०११

शिक्षक कर्मचारी - टेक्निकल विभाग

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री.चौगुले एस.बी. सह.अभि.अधिक्षक डी.पी.टी. २४.११.६४ २५.०९.८९
श्री.माने आर.व्ही. क.व्याख्याता डी. ई. ई. ०९.०४.७३ २१.०१.९८
कु.साळी पी.व्ही. -''- डी. ई. ई. १७.०९.७० ०१.०७.९७
श्री.सिध्दगणेश जी.बी. सुतार निदे. आय.टी.आय. ०१.०६.५७ ०१.१२.८६
श्री.सपकाळे सी.के. तारतंत्री निदे. आय. टी. आय ११.०६.६२ १९.०९.८६
श्री.पाटील ए.बी. जोडारी निदे. आय. टी. आय ०१.०६.६५ ०१.१०.८७
श्री.जमादार एस.एम. नळ निदे. आय. टी. आय १८.०६.७० ०१.०३.००
श्री.कुंभोजकर के.जी. अॅटो निदे. आय. टी. आय ०२.०६.७५ २३.०२.०४
श्री.नांद्रेकर एस.एन. सुतार निदे. आय. टी. आय ०१.०६.६६ ०१.०९.९०