Sangli Highschool and Junior College, Sangli

नवीन माहिती

News Icon
गरीब विद्यार्थ्यी सहाय्य योजनेमध्ये प्रतिवर्षी गरीब व होतकरु मुलांना मोफत गणवेश व वहया पुस्तके देण्याची व्यवस्था.

News Icon
'संस्कार विद्यावर्धिनी' अभियानातून, शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रश्नांची उकल करणारा असा विद्यार्थी तयार करणे यासाठी हे संस्कार विद्यावर्धिनी अभियान.


शिक्षक कर्मचारी - ज्युनिअर कॉलेज

शिक्षकाचे नांव पदनाम शै.पात्रता जन्मतारीख नेमणूक दिनांक
श्री.कांबळे पी.आर. उपप्राचार्य M.Com, B.Ed. ०१.०६.१९६३ ०२-०७-१९८७
श्री. पाटील बी.बी. अ.शि. M.A., B.Ed. १८.१२.१९६८ २१.०६.१९९५
श्री.ढेरे ए.एस. -''- M.Sc., B.Ed. ०१.०६.६६ १६.७.९०
श्री.राजोबा ए.बी. -''- M.A., B.Ed. ०२.०६.६९ ०१.०७.९७
सौ.पाटील एम.एन. -''- M.Sc., B.Ed. १४.०७.७० ०१.०७.९७
सौ.पवार एस.डी. -''- M.A., B.Ed. २५.०६.६८ ०१.०७.९९
कु.यादव बी.एम. -''- M.A., B.Ed. १९.०८.६९ १२.०६.०१ / १२.०६.०४
श्री.चितली सी.एस. -''- M.Sc,D.H.E ०१.०९.१९६० २८.०७.१९८६
श्री.ऐनापूरे सी.एस. -''- M.Sc., B.Ed. ३०.०१.७१ ०१.०३.०२ / ०१.०३.०५
श्री.चौगुले जी.एन. -''- M.A., B.Ed. २५.०७.६० ०१.०७.०३ / ०१.०७.०६
सौ.मगदूम यु.पी. -''-
सौ.व्हरकल यु.सी. -''- M.Sc., B.Ed. १५.११.७३ ०१.०७.९९
श्री.किणीकर एस.आर. -''- M.Sc., B.Ed. २८.०६.८२ ०४.०७.०५ / ०४.०७.०८
श्री.आवटी आर.डी. शिक्षण सेवक M.A., B.Ed. १६.०६.७४ ०१.०४.०८
सौ.पाटील एस.एस. -''- M.A., B.Ed. ०५.०८.८१ ०१.०४.०८
श्री.पाटील डी.बी -''- M.Sc,B.Ed. १०.०६.१९७१ १६.०७.१९९४
श्री.साजणे एस.एम. -''- M.Sc., B.Ed. २०.०७.८० ०१.०८.२००६